Algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden Verf met Advies

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Toepasbaarheid

1.1 De rechtsverhouding tussen bpaint bvba of Boussé-Govaerts NV of bvba Verf met Advies Tongeren of bvba Verf met Advies Genk of bvba Verf met Advies Helchteren of bvba Verf met Advies Lanaken of bvba Verf met Advies Tienen of bvba Verf met Advies Lommel of bvba Verf met Advies Diest of bvba Verf met Advies St Truiden, (hierna “Verf met Advies” te noemen) en de Klant-Koper, respectievelijk de Klant-Huurder (hierna gezamenlijk “Klant” te noemen) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoop & Verhuurvoorwaarden. De Klant erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.

1.2 De Algemene Verkoop & Verhuurvoorwaarden zijn geldig vanaf de door de Klant geplaatste bestelling en worden hierna aangeduid als de “Koopovereenkomst”, respectievelijk de “Huurovereenkomst”, gezamenlijk de “Overeenkomst”.

1.3 Het verzuim of uitstel van Verf met Advies in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van haar rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

Art. 2 Koopprijs en huurprijs

2.1 De prijs van het Verkochte en het Verhuurde Materiaal, hierna respectievelijk de Koopprijs en de Huurprijs genoemd, is exclusief BTW, en omvat evenmin de kosten van levering of afhaling van het Verkochte, respectievelijk het Verhuurde Materieel. De kosten kunnen ten laste van de Klant zijn en zullen waar van toepassing afzonderlijk worden gefactureerd, en zijn exclusief BTW en belastingen, welke naast de Kosten moeten worden betaald.

Art. 3 Betaling

3.1 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar bij de maatschappelijke zetel.

3.2 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen in cash of via bancontact betaalbaar. Facturen in cash kunnen met een maximum van 3.000 EUR betaald worden.

3.3 Klachten kunnen enkel worden geformuleerd binnen een termijn van acht (8) dagen na levering via aangetekende zending, en dit vóór ieder gebruik van de goederen.

3.4 De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, en eventuele kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk en integraal door Verf met Advies zijn ontvangen.

3.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zijn intresten verschuldigd van 12% op alle facturen vanaf vervaldag tot integrale betaling, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

3.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het openstaand bedrag verhoogd met een forfaitair bedrag ten titel van schadebeding ad 12%, met een minimum van 80 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

3.7 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3.8 Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar samen met de derde gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.

Art. 4 Retentierecht

4.1 Ingeval van wanbetaling heeft Verf met Advies een retentierecht op alle voorwerpen die hem door de Klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 De gehele aansprakelijkheid van Verf met Advies tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.

5.2 De aansprakelijkheid van Verf met Advies is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. In geen geval kan Verf met Advies instaan voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

5.3 Indien Verf met Advies aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. 5.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, exclusief BTW en kosten.

Art. 6 Opschorting en ontbinding

6.1 Bij niet-betaling of niet volledige betaling op de vervaldag bepaald in Art. 3.1, heeft Verf met Advies het recht om elke nieuwe overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met de Klant op te schorten.

6.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 6.1, heeft Verf met Advies het recht om desnoods stilzwijgend de nakoming van haar verplichtingen op te schorten bij niet nakoming van de verbintenissen van de Klant, dit onverminderd de verbintenissen die reeds zijn ontstaan in hoofde van Klant tegenover Verf met Advies.

6.3 Verf met Advies behoudt zich het recht voor om de Koop- of Huurovereenkomst van rechtswegen zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant-Huurder, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant.

Art. 7 Varia

7.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules.

Art. 8 Overdracht

8.1 Verf met Advies mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf overdragen.

Art. 9 Toepasselijk recht

9.1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst in België. Voor internationale koop-verkoop van goederen behoudt Verf met Advies zich het recht voor zich naar keuze al dan niet te steunen op uitsluitend het Belgisch recht, dan wel het Verdrag van Wenen.

Art. 10 Bevoegdheid

10.1 Enkel de Rechtbank van Koophandel van Hasselt, of in voorkomend geval het Vredegerecht te Hasselt is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij Verf met Advies verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant. De forumkeuze is uitsluitend voorbehouden voor Verf met Advies.

II. BEPALINGEN INZAKE VERKOOPOVEREENKOMSTEN

Art. 11 Levering van Verkocht Materieel

11.1 Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant-Koper weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant-Koper verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van het reeds geleverde onmiddellijk opeisbaar niettegenstaande de goederen zich nog bij Verf met Advies of in transit bevinden.

Art. 12 Verkocht Materieel: Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud

12.1 Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

12.2 De eigendom van het Verkochte Materieel gaat pas over op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik. Dit eigendomsvoorbehoud dient als tegenstelbaar te worden beschouwd tegenover de curatele, de vereffenaar, de schuldbemiddelaar of beslaglegger, zelfs al zijn de goederen reeds gedeeltelijk verwerkt of vermengd.

Art. 13 Staat van het Verkochte Materieel en vrijwaring door Verf met Advies

13.1 Tweedehands Verkocht Materieel wordt door de Klant-Koper ontvangen in de staat waarin het zich bevindt. Verf met Advies is hierdoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het tweedehands Verkocht Materieel aan hierop toepasselijke wettelijke (Europese) (veiligheids)eisen. De in ontvangst name van het tweedehands Verkocht Materieel door de Klant-Koper op het ogenblik van de levering, brengt de aanvaarding van het Verkochte Materieel met zich mee. De Klant-Koper verbindt er zich toe het tweedehands Verkocht Materieel pas in dienst te stellen nadat hij er zich op behoorlijke wijze van heeft vergewist dat het tweedehands Verkocht Materieel in overeenstemming is met de ter plaatse geldende gebruiksvoorschriften en –vereisten, dat de installatie ervan betrouwbaar is, en dat de gebruiksomstandigheden veilig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant-Koper om de nodige maatregelen te treffen die waarborgen dat het tweedehands Verkocht Materieel op het ogenblik van indienststelling aan de essentiële veiligheidsvereisten voldoet.
De Klant-Koper dient Verf met Advies te vrijwaren indien blijkt dat het tweedehands Verkocht Materieel in dienst werd gesteld zonder dat vooraf vereiste aanpassingen, herstellingen en/of inspecties werden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en met het oog op veilig functioneren van het tweedehands Verkocht Materieel.

13.2 Verf met Advies dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat:

13.2.1 Klant-Koper herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan het Verkochte Materieel of geprobeerd heeft dit te doen; of

13.2.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van het Verkochte Materieel voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar het Verkochte Materieel wordt gebruikt; of

13.2.3 De gebreken niet tijdig, d.i. binnen de bovenvermelde termijn uit art. 3.3 schriftelijk en aangetekend zijn gemeld aan Verf met Advies; of

13.2.4 De bij het Verkochte Materieel behorende en niet van Verf met Advies afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of bedieningsvoorschriften, veiligheidssymbolen etc., onjuist en/of onvolledig is; of

13.2.5 Het Verkochte Materieel gebruikt werd samen met accessoires of hulpstukken die niet als toebehoren bij het Verkochte Materieel werden verkocht of geleverd, dan wel niet bedoeld zijn om samen met het Verkocht Materieel gebruikt te worden.

13.3 De weerhouden verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot het Verkocht Materieel voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat Verf met Advies, volgens haar deskundig inzicht en naar haar keuze, ofwel het Verkochte Materieel mag herstellen ofwel het Verkochte Materieel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de Koopovereenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van het Verkochte Materieel. De Klant-Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding eigendom van Verf met Advies.

III. BEPALINGEN INZAKE HUUROVEREENKOMSTEN

Art. 14 Staat van het Verhuurde Materieel

14.1 Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt, goed gekend door de Klant-Huurder.

14.2 De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken of tekorten. Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering en ingebruikname van het Verhuurde Materieel dekt de zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken.

14.3 Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten ter kennis worden gebracht aan Verf met Advies. Verf met Advies vrijwaart voor een periode van zes (6) maanden alle verborgen gebreken aan het Verhuurde Materieel, die het gebruik ervan verhinderen.

14.4 Op het einde van de huur zal de Klant-Huurder het Verhuurde Materieel in dezelfde staat teruggeven aan Verf met Advies als in dewelke hij het Verhuurde Materieel heeft ontvangen.

14.5 Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel bij teruggave zal worden vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de Klant-Huurder en hij zal er dan ook de uit voortvloeiende kosten van dragen.

14.6 Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door Verf met Advies worden uitgevoerd.

14.7 De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt.

14.8 Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder.

Art. 15 Plichten van de Klant-Huurder

15.1 De Klant-Huurder verbindt er zich toe:

15.1.1 Zich te houden aan de bepalingen van de Huurovereenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

15.1.2 Het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel.

15.2 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid – al dan niet aan derden – overdragen, op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verf met Advies.

15.3 Het is de Klant-Huurder niet toegestaan wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verf met Advies.

Art. 16 Vervanging

16.1 Verf met Advies heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen.

Art. 17 Eigendom van het Verhuurde Materieel en vrijwaring

17.1 Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel niet zijn eigendom is.

17.2 Indien een derde eender welke aanspraken maakt op het Verhuurd Materieel, zal de Huurder Verf met Advies integraal vrijwaren voor alle sommen in hoofdsom, kosten, intresten en derving die Verf met Advies desgevallend heeft geleden voor geheel of gedeeltelijk verlies, verminderd gebruik of genotsderving van het Materieel.

Art. 18 Subrogatie

18.1 De Klant-Huurder machtigt Verf met Advies ertoe om, op kosten van de Klant-Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De Klant-Huurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade.

Art. 19 Duur van de Huurovereenkomst

19.1 Verf met Advies kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de Klant-Huurder recht heeft op enige vergoeding :

19.1.1 Bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel.

19.1.2 Bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel.

19.1.3 Wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten welke krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor rekening van Verf met Advies zijn een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan Verf met Advies bij het aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten.

19.1.4 Indien de Klant-Huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst niet respecteert.

Art. 20 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant-Huurder

20.1 De Klant-Huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel hem ter beschikking wordt gesteld tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief wordt terugbezorgd.

Art. 21 Teruggave van het Verhuurde Materieel

21.1 Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende documenten te worden terug bezorgd.

21.2 Na beëindiging van de Huurovereenkomst controleert Verf met Advies het Verhuurde Materieel binnen de twee weken op schade en gebreken en stelt desgevallend een schadebestek op. Indien blijkt dat het goed werd beschadigd door de Klant-Huurder zal Verf met Advies de schade gedeeltelijk of volledig terugvorderen van de Klant-Huurder.

Blijf op de hoogte

Mis niet langer onze promoties, acties en schildertips.
Schrijf je nu in en je bent als eerste op de hoogte.

Proficiat! Je bent nu ingeschreven. Tot binnenkort!